Hem
 

Prospekt

Målgrupp
Swenska Rewansch är en familjevårdsenhet med huvudsäte/kontor i Jönköping som är inriktad på behanding
av kriminella, missbrukare, eller ungdomar som är på väg att hamna i någon av dessa kategorier.
Våra familjer har en geografisk spridning från Dalarna till Skåne.

Målsättning
Avsikten med familjevårdsbehandlingen är att ge individen en struktur i det vardagliga livet genom
att, i en nära familjerelation, få arbeta med dagliga sysslor och göromål samtidigt som han/hon med
hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) får tillgång till en del av sitt inre själsliv. Vill man sedan fördjupa
sig i ”läran om sig själv” finns det naturligtvis andra terapiformer att tillgå.Vi tror att en familjevårds-
behandling gynnar våra klienter, som i de allra flesta fall har levt i en mycket hård hierarki i kollektiven
runt omkring på olika fängelser och andra institutioner, eller där en sund familjekänsla ej funnits.
Självinsikt och självförtroende gör individen stark och utgör en bra plattform för ett socialt fungerande
liv både i den vardagliga tillvaron och på arbetsmarknaden.Ett av målen, vid sidan av sysselsättning
och bostad, är en körkortsbehörighet. Detta för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden, utan att
behöva någon annan behörighet än just ett körkort för att få jobb.
Att slippa stämpeln!

Kunskapsbanken
Vi tror att den kunskapsbank som vi alla bär på ligger blockerad av ett trasigt inre och att vi genom att
hjälpa till med KBT/psykoterapi utifrån individuella behov och kontrakt kan nå mycket bra resultat för
individen. Att få tillgång till sin egen kunskapsbank utifrån sina egna värderingar och sin egen botten gör
individen till en stark och fristående person och utgör på detta vis grunden till att kunna leva ett värdigt liv. Kunskapsbanken, byggd på livserfarenhet, måste man ta tillvara för att klara av att möta allt det okända
som väntar framöver i livet. Den behövs inte minst för att klara av alla hämningar som ”slogs på oss” redan
igrundskolan och som sitter hårt inpräntade i själen hos många. Det behöver man inte vara missbrukare
eller socialt handikappad för att känna av.
All kunskap är värdefull – Ta tillvara på den!

Positivt tänkande
Vi tror att alla människor har en positiv livssyn i grund och botten. Vi konsulenter har ett positivt tänkande
vilket gör att vi, enbart utifrån detta, kan hjälpa till att skapa det positiva kraftfält som gör att individen
hittar tillbaka till sin egen positiva grundkraft. Kraften som gör att han/hon vågar och orkar ta itu med de
olika beslut som han/hon kommer att ställas inför under sin kommande livstid. Ett positivt tänkande gör att
vi som individer har mycket lättare att komma ifrån ett destruktivt levnadssätt och på så vis skapar vi oss
en bra grund att leva och verka från, och detta kan på våra egna villkor skaffa oss en plats i samhällets
”elit” igen.
Vi har alla en gång varit där!

Arbete & fritid
Att arbeta tillsammans med, eller i närheten av, familjen för att på så vis skapa den vardagliga struktur
som vi alla behöver för att kunna fungera och hitta ett välmående i, är en självklarhet. Att på fritiden få
utmana sig själv och sitt mod för att stärka upp sitt självförtroende med olika sorters aktiviteter och fysisk
tillvaro tror vi också är ett utmärkt sätt. Att på detta vis skapa nya sociala plattformar åt sig själv innebär
ett nytt socialt nätverk på ett naturligt sätt.
Denna tillvaro ges ett stort utrymme i våra familjehem. Ha kul och lär dig att våga! Vill man sedan prova
på olika sorters arbeten, t.ex. genom olika praktikplatser, lönebidrag, studier, så är det naturligtvis
det SR kommer att arbeta för. SR har upparbetade kontakter på olika arbetsförmedlingar bl.a. då det gäller lönebidrag.
Allt går att lösa !